Begrippenlijst

Toon:
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
75 begrippen gevonden.
 • Asset

  Zaak of entiteit met potentiële of daadwerkelijke waarde voor een organisatie. Assets kunnen worden ingedeeld naar assettype, assetsysteem of assetportfolio.
 • Assetmanagement

  Scala van gecoördineerde activiteiten waarmee een organisatie waarde realiseert uit assets bij het verwezenlijken van haar doelstellingen.
 • Assetportfolio

  Verzameling van assetsystemen binnen het beheergebied.
 • Assetsysteem

  Verzameling van assettypes waartussen interacties of onderlinge verbanden bestaan.
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

  Digitale kaart van Nederland, waarin objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd.
 • Beheersystemen

  Informatiesysteem waarmee assets worden beheerd. Ook bekend als Beheermanagementsysteem (BMS).
 • Beschikbaarheid

  Aanduiding van de mate van zekerheid waarmee een asset zijn functie kan vervullen voor de gebruiker.
 • Best Value Procurement (BVP)

  Aanbestedingsaanpak die tot doel heeft om voor de juiste prijs de beste partij te vinden voor het te realiseren project.
 • BGT

  Afkorting van: Basisregistratie Grootschalige Topografie
 • BIM

  Afkorting van: Bouwwerk Informatie Model of Bouwwerk Informatie Management
 • Bouwwerk Informatie Model (BIM)

  Een digitale representatie van functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk. Met het model is het mogelijk om sneller te werken en tegelijkertijd minder fouten te maken. Informatie van... verschillende partijen worden door het gebruik van koppelingen verzameld in één model. Meer weergevenMinder weergeven
 • BVP

  Afkorting van: Best Value Procurement
 • DBFMO

  Afkorting van: Design Build Finance Maintain Operate
 • DBO

  Afkorting van: Design Build Operate
 • DCM

  Afkorting van: Design Construct Maintain
 • Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO)

  Contractvorm waarbij de aannemer ontwerpt, bouwt, financiert, beheert en exploiteert.
 • Design Build Operate (DBO)

  Contractvorm waarbij de aannemer ontwerpt, bouwt en exploiteert.
 • Design Construct Maintain (DCM)

  Contractvorm waarbij de aannemer ontwerpt, bouwt en onderhoudt.
 • DienstenNiveauOvereenkomst (DNO)

  Overeenkomst waarin de prestatieafspraken tussen twee partijen zijn vastgelegd. Er wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of producten, om deze... later te kunnen toetsen. Naast DienstenniveauOvereenkomst wordt ook de Engelse term Service Level Agreement (SLA) gebruikt. Meer weergevenMinder weergeven
 • DNO

  Afkorting van: DienstenNiveauOvereenkomst
 • ECM

  Afkorting van: Engineering Construct Maintain
 • Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

  Inschrijving die het best scoort op prijs-kwaliteitverhouding.
 • EMVI

  Afkorting van: Economisch Meest Voordelige Inschrijving
 • Engineering Construct Maintain (ECM)

  Contractvorm waarbij de aannemer de technische oplossing uitwerkt, deze uitvoert en meerdere jaren verantwoordelijk is voor het onderhoud van het werk.
 • Exploitatierekening

  Overzicht van de inkomsten en uitgaven van een organisatie.
 • FT

  Afkorting van: Functioneel Testen
 • Functioneel Testen (FT)

  Onderhoudsmethode om te testen of assets die stand by staan, zoals noodafsluiters, reservepompen etc. nog steeds functioneren.
 • GAO

  Afkorting van: Gebruiksafhankelijk Onderhoud
 • Gebruiksduurafhankelijk onderhoud (GAO)

  Onderhoud waarbij het moment van ingrijpen is gebaseerd op de (verstreken) gebruiksduur van een asset(onderdeel).
 • Geonovum

  Nederlandse stichting die geo-informatie van de overheid toegankelijk maakt en zorgt voor de benodigde standaarden. Geonovum beheert onder meer het InformatieModel Geografie (IMGeo), de standaard voor... de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Meer weergevenMinder weergeven
 • GWW

  Afkorting van: Grond-, Weg- en Waterbouw
 • IMBOR

  Afkorting van: InformatieModel Beheer Openbare Ruimte
 • IMGeo

  Afkorting van: InformatieModel Geografie
 • InformatieModel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)

  Stelsel van afspraken over de benamingen en definities van beheergegevens die aan objecten in de openbare ruimte kunnen worden gekoppeld. Ook de samenhang tussen de beheergegevens wordt in het IMBOR... beschreven. De basis voor het IMBOR wordt gevormd door de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel Geografie (IMGeo). Meer weergevenMinder weergeven
 • InformatieModel Geografie (IMGeo)

  Informatiemodel bestaande uit het verplichte deel van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en aanvullende standaarden waarmee gedetailleerde kenmerken van een object gestandaardiseerd... zijn uit te wisselen. Meer weergevenMinder weergeven
 • KernPrestatie-Indicator (KPI)

  Indicator die wordt gebruikt voor het monitoren van een belangrijke een kern-, of kritieke prestatie. Op strategisch niveau is de KPI gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen. De afkorting KPI kan... ook staan voor het Engelse Key Performance Indicator. Meer weergevenMinder weergeven
 • KPI

  Afkorting van: KernPrestatie-Indicator. Ook bekend als ‘Kritieke Prestatie-indicator’
 • LCC

  Afkorting van: Life Cycle Cost
 • Life Cycle Cost (LCC)

  Totaal van alle directe kosten en de indirecte variabele kosten vanaf aanschaf/aanleg tot en met sloop van een asset.
 • Line of sight

  Symbolische zichtlijn die doelen op organisatieniveau doorvertaalt naar doelen op assetsysteem- en assetdisciplineniveau.
 • Managing agent

  Externe organisatie die de rol van assetmanager vervult.
 • NEN-ISO-55000

  Managementsysteem voor het beheren van kapitaalgoederen op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze. De NEN-ISO-55000 is de Nederlandse vertaling van de ISO-55000.
 • NEN2726

  Norm waarin de methodiek voor conditiemeting is beschreven. De norm zorgt voor een uniforme manier van inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatiedelen.
 • Nota kapitaalgoederen

  Document dat inzicht geeft in de beleidsvisie, in de relatie van deze visie met de diverse programma’s, en in de consequenties van de beleidsvisie op de instandhouding van de kapitaalgoederen.
 • Onderhoud

  Het totaal van activiteiten met als doel een asset in een aanvaardbare conditie te houden, zodat het naar wens blijft functioneren. Onderhoud is een risicobeheersingsmaatregel.
 • Onderhoudsbeheersysteem (OBS)

  Informatiesysteem waarmee het onderhoud wordt aangestuurd.
 • Onderhoudsmanagement

  Alle bedrijfsmatige activiteiten die nodig zijn om te zorgen dat het gewenste onderhoud wordt uitgevoerd aan de assets.
 • Organisatiewaardenmatrix

  Matrix waarin de waarden van de organisatie zijn gekoppeld aan risico's. Met een organisatiewaardenmatrix wordt inzichtelijk gemaakt welke risico's wel en niet acceptabel kunnen worden... geacht. Meer weergevenMinder weergeven
 • PI

  Afkorting van: Prestatie-Indicator
 • PPS

  Afkorting van: Publiek-Private Samenwerking

Pagina's