Statusbericht

Om deze informatie te bekijken, kunt u zich registreren of direct inloggen met uw persoonlijke account.

Instrumenten voor risico-assessment

Voor het uitvoeren van risico-assessment zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Deze instrumenten kunnen in een of meerdere fasen worden toegepast.

Bij risico-assessment wordt vooruit gekeken naar wat er eventueel fout kan gaan en hoe erg dat is. Op basis daarvan worden beheersmaatregelen bepaald. In de praktijk kan het dan nog steeds voorkomen dat assets falen. Om herhaling te voorkomen, moeten de faalmechanismen in kaart worden gebracht. Voor al deze activiteiten zijn instrumenten beschikbaar. In dit document is een selectie opgenomen van instrumenten die goed toepasbaar zijn in de infrastructuur. De instrumenten zijn gerubriceerd aan de hand van de indeling uit de ISO 31010: risico-identificatie, effectanalyse, kansanalyse, risicoschatting en risico-evaluatie. Aanvullend worden de reactieve analysemethodiek benoemd en het ontwerpen aan de hand van de risico-inventarisatie.

Leeswijzer: Sommige instrumenten zijn in meerdere fasen toepasbaar. In het overzicht is er voor gekozen om elk instrument maar één keer te noemen, om herhaling te voorkomen. De instrumenten zijn ondergebracht in de fases waarin ze het meest dominant zijn. Het staat de gebruiker vrij om ze ook in andere fasen te gebruiken.

Risico-identificatie

Risico Effectanalyse

Risicoschatting assets

Risico Kansanalyse

Risicoschatting menselijk handelen

Risico evaluatie

Reactieve-analyses

Het kan zijn dat een ongewenste gebeurtenis al is opgetreden en dat herhaling niet wenselijk is. In dat geval wordt er teruggekeken, om de oorzaak van het falen te achterhalen. Instrumenten om oorzakenanalyses mee uit te voeren zijn:

Risico Oorzakenanalyse

Ontwerpen op betrouwbaarheid

Op basis van proactieve analyses kan in het ontwerp al rekening gehouden worden met de betrouwbaarheid. In de tabel staat de bijbehorende werkmethodiek. 

Risico Ontwerpen