Regisseren Beheer Openbare Ruimte

Een van de belangrijkste assetmanagement activiteiten is “draaien aan de knoppen”: Welke nieuwbouwprojecten gaan in uitvoering en welke worden uitgesteld? Waar wordt infrastructuur vervangen en welk onderhoud is nodig? Het regisseren van het beheer van de openbare bepaalt dus wat er gaat gebeuren met de openbare ruimte en infrastructuur. Dit heeft direct impact op de beleving en gebruiksmogelijkheden.
 
De juiste keuzes maken begint met het beleid. Wat zijn de doelen van de organisatie, hoe kunnen we deze bereiken en hoe dragen de assets hieraan bij? De strategie bepaalt de richting voor te maken keuzes.
 
Daarnaast is voor goede keuzes de juiste informatie nodig. Dat vraagt om zicht in de toestand van de assets op basis van betrouwbare asset data en actuele inspectiegegevens. In hoeverre voldoen de assets aan de prestatie-eisen en behalen we de afgesproken doelen? Assets die niet meer aan de eisen voldoen moeten hersteld of vervangen worden.
 
De lijst met benodigde maatregelen is bijna altijd langer dan het beschikbare budget. Het stellen van prioriteiten is dus nodig. Het beoordelen van risico’s is belangrijk om de prioriteit van projecten en maatregelen vast te kunnen stellen. De vraag is welke risico’s zullen optreden als geen maatregelen genomen worden.
 
Dat vraagt om deskundigheid om risico’s te kunnen vaststellen en evalueren. Soms kan volstaan worden met een globale inschatting, in andere gevallen is een gedegen aanpak nodig op basis van gerichte tools en werkwijzen. Daarnaast is een levensduurbenadering nodig om de optimale keuze te maken, rekening houdend met de lange termijn effecten.
 
Het evalueren van prestaties van de assets sluit de plan-do-check-act cyclus. Zijn destijds de juiste keuzes gemaakt en is bijsturing nodig? Dit is input voor het maken van nieuwe keuzes. Welke besteding van euro’s voor projecten en maatregelen leveren de meeste waarde op? 
Het maken en evalueren van keuzes blijft een voortdurend aandachtspunt.
 
Kijk hier voor adviesrapporten, risicomatrices, RAMS richtlijnen, FMECA’s, dashboards en beschikbaarheidsanalyses en levensduur studies.

Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Regisseren beheer openbare ruimte’ vind je adviesrapporten, risicomatrices, RAMS richtlijnen, FMECA’s, dashboards en beschikbaarheidsanalyses en levensduur studies.
Scroll naar boven