Verlichting

Overheden zijn als beheerders van de openbare ruimte verplicht om te zorgen voor een goede en veilige verlichting. Verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid (met name binnen de bebouwde kom) zijn daarbij van belang. Anderzijds zijn energieverbruik en lichthinder redenen om terughoudend te zijn met verlichting.
 
Door maatschappelijke invloeden gaan de ontwikkelingen in de openbare verlichting erg snel. Duurzaamheid is een belangrijk beleidsthema geworden en de mogelijkheden door innovatieve technieken, zoals dynamisch dimmen, zijn sterk toegenomen. De vraag is op welke wijze beheerders invulling kunnen geven aan hun ambities binnen de beschikbare budgetten. Afgezien van technische redenen kunnen installaties (vroegtijdig) vervangen worden vanwege beleidskeuzes.

2010snelweg11.jpg
 
Assetmanagement kan helpen om de beste keuzes te maken zodat elke geïnvesteerde euro de optimale waarde levert. Dat omvat aspecten als uitstraling, sociale veiligheid, techniek, energiebesparing, fauna en mogelijk nieuwe functies van lantarenpalen. Het verlichtingsbeleid is richtinggevend voor te maken keuzes. Wensen van belanghebbenden zoals bewoners en weggebruikers worden meegenomen. Een inventarisatie van de huidige situatie (zoals energieverbruik of einde levensduur van de installaties) vormt de eerste stap. Per wegtype en wegvak is vervolgens een afweging nodig op basis van het beleid, de actuele toestand en de technische mogelijkheden.
 
Door het gewenste situatie voor het areaal te vergelijken met de bestaande situatie, wordt duidelijk welke activiteiten benodigd zijn. Dit wordt vastgelegd in het lange termijn vervangingsplan, die een gefaseerde vervanging bevat. Het vervangingscriterium is vaak de economische levensduur van de objecten. Te vroeg vervangen leidt tot verlies van restlevensduur, bij te laat vervangen ontstaan mogelijk storingen. Door het vastleggen van de afwegingen kan de beheerder de gemaakte keuzes verantwoorden.

Klik hier voor de praktijkvoorbeelden. Kies een selectie aan de linkerzijde.
Scroll naar boven