Wegen/ Infrastructuur

Het wegennetwerk is essentieel voor het waarborgen van de mobiliteit en vervult daardoor een cruciale functie. Wegen dragen bij aan de doelen voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Wegen verouderen, de budgetten staan onder druk terwijl de weggebruikers en de omgeving hogere eisen stellen. Het optimaal beheren van de bestaande weginfrastructuur is dan ook steeds meer een uitdaging.
 
Het denken vanuit assetmanagement biedt hiervoor een oplossing. Risicomanagement is hier een belangrijke pijler waarvoor steeds een afweging tussen risico’s, prestaties en kosten nodig is. Dat leidt tot voorstellen voor maatregelen en met welke prioriteit. Niet elk risico vergt even veel aandacht.
 
Optimaal beheren met assetmanagement betekent dat elk wegtype een eigen manier van onderhoud krijgt, dus een differentiatie van onderhoudsniveaus. Dit start met het vaststellen van functie en gebruik van een weg om het wegtype te bepalen. Dit loopt uiteen van snelwegen tot woonstraten en parkeerplekken. De mate waarin een storing aan een weg negatieve impact heeft op het behalen van de doelen (zoals bereikbaarheid), is bepalend voor het risicoprofiel. Het risicoprofiel is maatgevend voor de kwaliteitseisen van de weg. Dit bepaalt ook welk onderhoud benodigd is en welke prioriteit schade krijgt.    

2016snelweg06.jpg
 
Dit kan betekenen dat een schade aan een belangrijke uitvalsweg direct hersteld wordt terwijl dezelfde schade aan een weg in een buitengebied niet of veel later hersteld wordt.
De werkwijze volgens assetmanagement vergt dus een integrale aanpak die verder gaat dan techniek alleen. Hierdoor worden de middelen besteed waar dit het meest nodig is.
 
Assetmanagement zorgt niet alleen voor optimale keuzes maar ook voor een aantoonbare onderbouwing. Differentiatie in onderhoud - zeker bij uitstel van herstelmaatregelen - zal immers niet door ieder begrepen worden. Door bestuurders te informeren over de onderbouwing van gemaakte, zijn zij in staat besluiten uit te leggen aan belanghebbenden.
 
Hier vind je beleidsplannen, leidraad instandhouding tunnels, levensduurverlengende technieken, differentiatie onderhoud wegverharding en meer.  

Klik hier voor de praktijkvoorbeelden. Kies een selectie aan de linkerzijde.
Scroll naar boven