Hoe areaalmutaties in de begroting verwerken?

Ambassadeur
Graag krijg ik advies/voorbeelden over de wijze van opvoeren van wijzigingen in het te beheren areaal ten behoeve van de Planning & Control cyclus (jaarrekening, voorjaarsrapportage, kadernota, begroting (incl. reserves en/of voorzieningen) en najaarsrapportage. Wanneer lever je welke informatie en hoe verzamel je de benodigde gegevens?

Reacties

Hoi Frank, hier is natuurlijk een proces voor in te richten. Ik denk dat dat voor iedere organisatie geldt. Wijzigingen in het areaal worden in onze organisatie doorgevoerd middels (het aanleveren van) een revisie. De revisie wordt dan verwerkt in het data-bronsysteem door de afdeling Data Informatie Analyse. Ten behoeve van de P&C cyclus: met areaalwijzigingen kunnen de beheer- en onderhoudskosten wijzigingen. Dit verloopt bij ons middels voortgangsrapportages (als input voor kadernota, begroting). Hierin wordt aangeven wat de eventuele extra kosten bedragen (of bij afstoten van areaal wat het bespaart).
Ambassadeur
Wij hebben een Lange Termijn Asset Planning in ons onderhoudsbeheersysteem. Hierop staat op op deelprocesniveau de inspecties en de grotere uitgaven, zoals revisies, renovaties en vervangingen. De bedragen die hier bij horen zijn percentages van de aanneemsom. Daarnaast worden op componentniveau de reguliere onderhoudskosten toegevoegd. Op deze wijze hebben we een totaalbeeld van de komende jaren. Op basis van inspecties wordt het meerjarenbeeld jaarlijks aangepast tbv de meerjarenramingen. De ervaring leert ons dat “onder de streep” de raming voldoende overeenkomt met de realisatie. Op onderdelenniveau kan het wel eens significant afwijken.
Ambassadeur
Hoi Frank, wat laat nog een antwoord maar we hebben daar recent pas afspraken over gemaakt met het bestuur. We gebruiken de geëigende momenten van de P&C cyclus om tijdig de bestuurder te informeren over mogelijke wijzigingen in het bestaande areaal. Hiermee bereiden we de benodigde besluitvorming voor ten tijde van het vaststellen van de begroting. In ons beleidskader aanleg en onderhoud provinciale infrastructuur hebben we deze werkwijze nog expliciet vastgelegd in het hoofdstuk financiën en verantwoording. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige onderhoudsbehoefte en daarvoor benodigde middelen geborgd worden, brengen wij steeds de effecten per project in beeld. We houden op deze manier bij wat de areaaluitbreiding jaarlijks is en stellen hiervoor 1 x per jaar de begroting op bij, indien dit noodzakelijk is.
Scroll naar boven