Wie heeft er ervaring met het integreren van duurzaamheid binnen asset management?

Binnen de provincie Noord-Holland wordt op dit moment nagedacht hoe duurzaamheid (met een focus op energie en materiaal) en bij behorende doelstellingen het beste gewaarborgd kan worden binnen de asset management processen. Zo wordt er onder andere nagedacht over een KPI m.b.t. tot CO2 verbruik. 

Zijn er mensen die al ervaring hebben met het integreren van duurzaamheid binnen asset management of die hier op dit moment ook mee bezig zijn binnen hun organisatie? 

Reacties

Wij hebben inderdaad een duurzamheidsdashboard ontwikkeld als assetmanager. Ik wil je dat best eens laten zien. mvg Annemarie Kin AM adviseur RHDHV
Ambassadeur
Ook bij de gemeente Haarlem speelt het vraagstuk hoe de doorontwikkeling in Assetmanagement samen kan gaan met het verder verduurzamen van de openbare ruimte. Beide ontwikkelingen hebben al gemeen dat ze nastreven 'het goede voor de stad' te doen. Bij onze nieuwe raamcontracten voor ingenieursdiensten alsmede voor de realisatie hebben we de toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW uitgevraagd. Dit is een eerste stap. Komende periode zullen we dit verder uitwerken.
Ambassadeur
Bij de gemeente Súdwest-Fryslân gebruiken wij een Rekenmodel Duurzaam investeren en Beheren, op basis van schaduwprijzen methode (Nationale milieu databank van SBK). In de schaduwkostenmethode worden de in equivalenten uitgedrukte milieueffecten vermenigvuldigd met monetariserings- of schaduwkostengetallen per milieueffect. Door het optellen van alle schaduwkosten ontstaat een totaal milieukostenplaatje, een gewogen score in één getal. Voor monetariserings- of schaduwkostengetallen worden soms ook de termen schaduwprijzen of preventiekosten gebruikt. Milieukosten zijn altijd economische waarden. In de matrix assetmanagement van de gemeente Súdwest-Fryslân worden de risico's geaggregeerd tot een kwalitatieve classificatie. Ten aanzien van het onderdeel "duurzaamheid" is een koppeling gelegd met; - de rangorde in de keuze van materialen per groep (van laag tot hoog) - de screening op TNS Rode lijst stoffen en Cradle to Cradle. De totale CO2 uitstoot kan ook worden omgerekend naar schaduwkosten. We willen het Rekenmodel ook gebruiken voor toetsing van een PvE en technisch bestek. Men kan hiervan het totaal aan schaduwkosten berekenen aan de hand van de tabellen GWW en Gebouwen. Tevens kunnen de "gevoelige" producten en materialen worden gedetecteerd. We hebben ondertussen een aantal pilots met voorbeeld berekeningen uitgevoerd om ervaring op te doen hoe we duurzaamheid en het werken met milieuschaduwkosten zo goed en praktisch mogelijk kunnen verwerken in assetmanagement. Het voorlopige beeld dat we hebben overgehouden is: - Voor projecten of specifieke vraagstukken is de werkwijze een prima aanpak. In geval de organisatiewaarde milieu van toepassing is, kunnen de schaduwkosten prima gebruikt worden. - Bij de pilot over oevers en kaden bleek dat er sprake is van regelmatig terugkerend materiaalgebruik. Dit geldt voor meer onderdelen van de openbare ruimte. Hier kan op basis van de schaduwkosten een soort voorkeursvolgorde gemaakt worden. Dit zou dan verder uitgewerkt moeten worden. Te zijner tijd zou dit in ons Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte opgenomen kunnen worden.
Ambassadeur
Doelstellingen en ambities hebben een plek als goed is in het strategisch assetmanagementplan (SAMP). Daar kunnen ook KPi''s aan worden gekoppeld. Ook staan in het SAMP als goed is de strategie om de ambities en doelen van de organisatie waar te maken. Op tactisch niveau wordt in assetmanagementplannen uitgewerkt HOE deze ambities en doelen worden bereikt. Vervolgens wordt op operationeel niveau via onderhoudsconcepten/instandhoudingsplannen uitgewerkt welke maatregelen vervolgens uitgevoerd worden. We zijn bezig om hier als provincie uitwerking aan te geven en nog volop mee bezig.
Scroll naar boven