Praktijkgericht onderzoek naar risicomanagement

Organisaties kunnen zich inspannen om bekende projectrisico’s te beheersen. Maar de wereld staat niet stil. Naast de bekende risico’s zien we steeds nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot veranderingen in het speelveld.

Duurzaam bouwen is een dergelijk thema; we weten nog niet wat er verder nog gaat volgen. Onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doen praktijkgericht onderzoek naar risicomanagement bij bouwbedrijven en hoe dit kan worden versterkt. Zij denken dat het van beslissende betekenis is dat bouwbedrijven voortdurend hun strategie tegen het licht houden en waar nodig bijstellen. Verder benadrukken ze het belang dat een actuele risicoanalyse een terugkerend thema is op het niveau van directie of MT.

De verkenning

Het onderzoek is gestart met een verkenning. Daarin hebben zijn er gesprekken gevoerd met vijf organisaties in de bouwsector. Dit zijn drie bouwbedrijven actief in de woning- en utiliteitsbouw, één bouwbedrijf gericht op de weg- en waterbouw en één ingenieurs- en architectenbureau. De gesprekken zijn gevoerd met directieleden, controllers en bedrijfsleiders. Uit de gesprekken blijkt een aantal interessante strategische thema’s voor het inrichten van risicomanagement: Samenwerking en BIM bijvoorbeeld, nieuwe thema’s komen ongetwijfeld komende jaren in beeld.
Een vraag die hierbij aan de deelnemende bouwbedrijven is voorgelegd is welke belangrijke bedreigingen en kansen zij zien voor hun bedrijf in het perspectief van vijf tot tien jaar vanaf heden. Deze vraag gaat verder dan projectmanagement, het gaat over nieuwe trends. Als het gaat om risico’s is de vraag gesteld hoe de organisatie succesvol kan reageren op risico’s die zich nu nog niet manifesteren maar in de komende jaren een bedreiging kunnen vormen. En innovatie kan plaatsvinden in reactie op veranderingen in de externe omgeving. Op basis van het onderzoek in deze fase wordt gedacht dat bouwbedrijven een volgende stap kunnen maken door hun risicomanagement meer interactief kunnen inrichten.

Risicolab

De volgende fase is het Risicolab. Dit is een werkvorm waarbij onderzoekers van de HAN samen met enkele bouwbedrijven in beeld brengen hoe risicomanagement in de praktijk kan worden vormgegeven en worden verbeterd. Het gesprek wordt gevoerd vanuit het theoretische domein en gecombineert met de input vanuit de praktijk van de deelnemende bedrijven. Vijf bouwbedrijven doen hieraan mee, de onderzoekers hebben met elk van deze bedrijven een intakegesprek gevoerd om duidelijk te krijgen waarin de deelnemende bedrijven zich verder willen ontwikkelen. Daarna vinden vijf themabijeenkomsten plaats om het thema risicomanagement in diepte uit te werken.

De bouwbedrijven die meedoen kunnen heel concreet aangeven wat zij willen leren gedurende het traject. Dat is belangrijk voor elke organisatie, dat je in beeld hebt wat je stip op de muur is als het gaat om het ontwikkelen en door ontwikkelen van risicomanagement. Een concrete eerste stap is om te komen tot een duidelijke en eenduidige omschrijving van wat we verstaan onder een risico. Deze eerste stap voorkomt dat risicomanagement een tijger zonder tanden wordt. Dr. Martin van Staveren is gepromoveerd op de implementatie van risicomanagement: Hij noemt het belang van een definitie van een risico, verder benadrukt hij dat het erom gaat onzekerheden in de ogen te kijken. Geen checklist maar een goede analyse en een concrete bespreking door management en directie.

De onderzoekers richten het vizier op de complexiteit van het individuele bedrijf. Zij houden rekening met specifieke omstandigheden, het onderzoek reikt naar de ontwikkelingen van de toekomst en mogelijkheden voor succesvolle innovatie. Risico’s bij uitvoering van de strategie zorgen ervoor dat de organisatie kansen kan benutten en goede resultaten kan behalen. Mikes en Kaplan (2009) benoemen deze risico’s en maken hiermee het onderscheid met ongewenste / te voorkomen risico’s en externe risico’s. Risico’s bij de uitvoering van de strategie bepalen in hoge mate het succes van de organisatie en daarmee is dit beslissende input voor besluitvorming door MT en directie. Daarbij geldt het belang om te bewaken dat op een interactieve manier alle mogelijke input is betrokken in de inventarisatie van risico’s.

Meer lezen over Risicomanagment op iAMPro 

Bron:Cobouw

Scroll naar boven