Vooruitblik: Dit gaan wij doen in 2022

Het is weer december en het jaar is voorbij! Een ideaal moment om even terug en vooruit te kijken.

Want afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten. Naast verschillende bijeenkomsten over contracteren, burgerparticipatie, assetmanagement en nog veel meer, hebben we ook diverse projecten afgerond die helpen het werk van de beheerder makkelijker en beter te maken.

Iets wat we ook in 2022 zullen blijven doen. Hieronder vind je de plannen voor 2022. Maar als je benieuwd bent wat we dit jaar al gedaan hebben, klik dan hier naar het terugblikartikel.
 

Vooruitblik

BORIUS
In 2021 hebben RIONED en CROW geconstateerd dat er behoefte aan veel meer samenhang in de datastandaarden voor het assetmanagement voor de openbare ruimte. Niet alleen GWSW en IMBOR kunnen beter afgestemd worden, maar er is behoefte aan regie over alle datastandaarden voor beheer, aanleg en ontwerp. Op basis van een uitgebreide interviewronde wordt een programmaplan opgesteld waardoor in 2022 een breed draagvlak en financiering moet worden gevonden.
 
Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte
In 2021 is geconstateerd dat de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 begint te verouderen. Er is een project opgestart om de KOR in 2022 te herzien, in eerste instantie de meetinstructies en vervolgens ook meer duidelijkheid geven over de toepassing voor beleidsmetingen vs. bestekstoezicht.
 
Meldingen openbare ruimte
In 2022 zal CROW starten met een vervolgproject over meldingen openbare ruimte. Belangrijkste doel is om al bij de aanname van een melding de goede informatie boven tafel te krijgen. Dit zodat de melding terecht komt bij de goede afdeling en dat de melding vanaf het begin goed wordt geregistreerd. Zo wordt het eindelijk mogelijk om meldingen beter te monitoren, te evalueren en in de toekomst te voorkomen.
 
Beleving openbare ruimte
De kopgroep gemeenten willen bij het beheer van de openbare ruimte meer gaan sturen op de beleving van de gebruikers. Zij werken aan een projectvoorstel om op basis van de bestaande CROW-meetmethode voor beleving meerdere jaren te gaan proefdraaien hoe gemeenten de beleving kunnen beïnvloeden. Verwachting is dat dit project vanaf Q2 2022 kan starten.
 
Line of sight
In 2022 start de werkgroep om te komen tot een praktische toepassing om het principe ‘Line of Sight’ te gebruiken. Dit principe is het stapsgewijs doorvertalen van de strategische doelen naar operationele activiteiten (en omgekeerd). Hierdoor moet duidelijk worden voor degenen die een bijdrage levert waarom bepaalde activiteiten van hem of haar worden verlangd.
 
Toepassingsbevordering Assetmanagement
CROW ontwikkelt kennis om beheerorganisaties te helpen hun maatschappelijke opgaven te realiseren. De principes van assetmanagement als middel helpt organisaties in de realisatie van hun opgaven. Met dit project onderzoeken we en voeren we activiteiten uit om assetmanagement te stimuleren binnen de sector. Dit doen we door enerzijds ons kennisaanbod te actualiseren en complementeren en anderzijds door intern de bewustzijn te vergroten om de principes van assetmanagement toe te passen in de kennisontwikkeling.

Werkgroep ontwikkeling beheersystematiek Kunstwerken
Eind 2021 zijn we gestart met het oprichten van een werkgroep die invulling zal geven aan de vereiste specifieke vaktechnische kennis voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken van de Beheersystematiek Openbare Ruimte. De werkgroep zal bestaande kennis gaan verwerken in de digitale kennisbank van CROW en daarnaast zal er invulling worden gegeven aan het onderdeel ‘beheerkader instandhouding’ en het onderdeel ‘ingrijpmaatstaven instandhouding’.
Hiervoor zullen inhoudelijke vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en adviesbureaus zitting nemen in deze werkgroep.
 
Verkenning doorontwikkeling beheersystematiek Groen van start!
In januari 2022 begint CROW met een verkenning voor het verder ontwikkelen van de bestaande beheersystematiek Groen. Het belang van Groen in de openbare ruimte wordt steeds groter, net zoals de vraag naar een eenduidige systematiek om dit groen te beheren en te onderhouden. Daarom wil CROW verdere invulling gaan geven aan de beheersystematiek Groen, zodat beheerders ook in staat worden gesteld om de kosten en baten van Groen af te wegen, waardoor dit een volwaardig onderdeel van de beheersystematiek kan worden.
 
Werkgroep ontwikkeling beheersystematiek Verhardingen
Het projectplan dat eerder was opgesteld, is heroverwogen door de werkgroep om een gedragen projectdoel te krijgen: het bieden van een breed toepasbare, begrijpelijke en geaccepteerde beheersystematiek verhardingen. Concrete verbeteracties zijn de actualisatie van het Rekenhart en de cyclische benadering van het lifecyclemanagement van verhardingen. Hiermee vergroten we de procesmatige kennis en mogelijkheden in de wegbeheersystematiek waarmee beter onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden.
 
NCBOR
alle voorbereidingen getroffen voor de 9e editie van dit jaarlijks event. Met als centraal thema ‘Beheer met meerwaarde’. Gezien de situatie rondom het coronavirus vonden we het niet verantwoord om op donderdag 25 november 2021 fysiek bij elkaar te komen in Helmond. We koesteren de meerwaarde om elkaar persoonlijk te ontmoeten.
Daarom hebben we hét jaarlijkse feestje van beherend Nederland verplaatst naar 21 april 2022. Ook dan zal gastgemeente Helmond je van harte welkom heten! Ook onze keynotes Harwil de Jonge (Heijmans), Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en Arno Folkerts (Verandermanagement) doen mee op 21 april 2022. Inschrijven kan via www.ncbor.nl.

Benchmark beheerprestaties G3eA-gemeenten
In 2022 zal dit benchmarkrapport besproken worden met de directeuren van de betreffende gemeenten. Hoe het vervolg van dit traject er verder uit gaat zien, zal ook in de stuurgroep begin 2022 worden vastgesteld.
 
Meer weten?
Wil je meer weten over een van deze projecten of een van de projecten uit de terugblik? Mail dan naar levendestad@crow.nl.
 
 

Scroll naar boven