Beheer van overige objecten in de openbare ruimte, hoe doe je dat

Ambassadeur

Ons asset dat we in de openbare ruimte tegenkomen bestaat uit grote assets zoals wegen, kunstwerken, bomen etc., maar voor de beleving en functionaliteit in de stad en de woonomgeving zijn de kleinere assets vaak beeldbepalend. Ik denk daarbij aan straatmeubilair, banken, bebording en bewegwijzering, bewonersinitiatieven zoals kunstzinnig vormgeven wijknamen, fietsparkeren, reclamezuilen, paaltjes, routetegels, overige aanduidingen op het wegdek of ergens anders op, verzamelcontainers, kortom een keur aan zaken die bovendien ook nog vaak door anderen beheerd worden. Vaak meer emotiegestuurd dan geldgestuurd.

Hoe houden we als gemeente de regie hierop in handen, borgen we de kwaliteit, worden we niet verrast door ontwikkelingen die we niet verwachten, kortom hoe regelen we het beheer zodanig dat kwaliteit, geld en de bijbehorende informatie geborgd zijn.

Ik denk daarbij aan kaders vooraf en de beheerfase, kortom cf. het assetmanagement. Ik denk vooral niet aan dikke beleidsplannen waarin staat wat er allemaal niet mag, we hebben te maken met "van wijken weten", dus een terugtredende overheid die bewonersinitiatieven mogelijk moet maken en daarbij de randvoorwaarden weergeeft om het goed, duurzaaam, veilig en betaalbaar te realiseren en te onderhouden.

Welke mogelijkheden zijn er, wat moet je persé niet willen en wat zijn de aanraders.

Reacties

Ambassadeur
De assets in de stad worden beheerd binnen Openbare werken. Hieronder vallen de afdelingen ‘Stedelijk Beheer’ die zich richt op het beheer van alle assets in de buitenruimte die in beheer zijn bij de Gemeente Rotterdam. Hieronder vallen naast de directe infrastructuur ook banken en bebordingen. Een andere afdeling binnen Openbare Ruimte is ‘Toezicht en Handhaving’ waar het beheer van parkeervoorzieningen is ondergebracht zoals parkeergarage, straat-parkeren en fietsenstallingen en fietstrommels. Kortom, het leeuwendeel van de assets wordt binnen de Gemeente Rotterdam beheerd. Burgerinitiatieven worden in de wijk afgestemd door de collega’s die in de ‘Gebieden’ werken. Zij fungeren als ingang voor de burger. Rotterdam zet sterk in op burgerparticipatie, dus ook op burgerinitiatieven. Van het zelf onderhouden van openbaar groen tot het opstellen van plannen (of mee te denken) om straten in de wijk aan te passen. Het beheer, en hiermee ook de nodige maatregelen om de doelstellingen van het college te realiseren, licht uiteraard bij de beheerafdeling, maar waar mogelijk wordt de input van de burger hierin meegenomen. Voor assets in de buitenruimte die niet door de Gemeente beheerd worden zijn vooraf afspraken gemaakt met de eigenaar van die assets, zodat de veiligheid en de beeldkwaliteit hiervan niet afwijken van de rest van de assets in de buitenruimte.
Probeer de kansen te zien vanuit de bewonersinitiatieven. Als de bewoners zelf met een initiatief komen, leg daar dan ook een verantwoording neer. Zo is bij ons in de buurt een hondenroute gekomen, en 1 van de initiatiefnemers is verantwoordelijk gesteld voor het bijhouden dat er voldoende poepzakjes aanwezig zijn. Schades kunnen gelijk worden teruggekoppeld naar de buitendienst. Hetzelfde kan je bijvoorbeeld doen met het schoonhouden van kunstwerken/onkruid vrij houden van plaatsen enz. Op het moment dat men zelf met een initiatief komt dan is er vaak ook wel de drive om er zelf tijd en energie in te steken.
Scroll naar boven